图片
Беларуск? дзяржа?ны
тэхналаг?чны ?н?верс?тэт
Belarusian State Technological University
АВРМ
Навука
БДТУ - прызнаны навуковы цэнтр

Беларуск? дзяржа?ны тэхналаг?чны ?н?верс?тэт на працягу ?сёй сваёй больш чым 90-гадовай г?сторы? займае вядучыя паз?цы? ? адукацыйнай ? навуковай сферах. Сёння ён з'я?ляецца ун?кальным ?навацыйным ? навуковым цэнтрам, як? дынам?чна разв?ваецца. Ун?верс?тэт паспяхова разв?вае розныя навуковыя напрамк? ? гал?нах лясной гаспадарк?, дрэваапрацо?к?, вытворчасц? буда?н?чых матэрыяла?, х?м?? ? х?м?чных тэхналог?й, эканом?к?, пал?граф??.

БДТУ мае высок? м?жнародны а?тарытэт, сертыф?кава? сваю с?стэму менеджменту якасц? (СМЯ) у нацыянальнай ? нямецкай с?стэме акрэдытацы? DGA. Ун?верс?тэт тройчы акрэдытаваны ? якасц? навуковай арган?зацы? ? Дзяржа?ным кам?тэце па навуцы ? тэхналог?ях Рэспубл?к? Беларусь ? Нацыянальнай Акадэм?? Навук Беларус? (пасведчанн? №52 ад 11.09. 2011г., № 52 ад 15.08.2016 г., № 52 ад 11.10.202

Вучоныя ?н?верс?тэта выконваюць заданн? дзяржа?ных праграм розных узро?ня?, асобныя м?жнародныя ? ?навацыйныя праекты, гранты, праекты Беларускага рэспубл?канскага фонду фундаментальных даследавання?, гаспадарчыя дагаворы па заказах прадпрыемства? ? арган?зацый.

Заказчыкам? навуковых даследавання? ? распрацовак, як?я выконваюцца вучоным? ун?верс?тэта ? рамках навукова-тэхн?чных праграм розных узро?ня?, з'я?ляюцца М?н?стэрства лясной гаспадарк?, М?н?стэрства адукацы?, М?н?стэрства прамысловасц?, М?н?стэрства прыродных рэсурса? ? аховы навакольнага асяроддзя, М?н?стэрства энергетык?, М?н?стэрства арх?тэктуры ? буда?н?цтва, М?н?стэрства па надзвычайных с?туацыях, М?н?стэрства сельскай гаспадарк? ? харчавання, канцэрн ?Белнафтах?м?, канцэрн ?Беллеспаперапрам? ? ?нш.

Навуковыя даследаванн? па гаспадарчых дагаворах з прадпрыемствам? нак?раваны на вырашэнне важных прыкладных праблем, як?я забяспечваюць выхад на сусветны ?зровень распрацовак па новых кампаз?цыйных, буда?н?чых матэрыялах ? вырабах, х?м?чных тэхналог?ях ? тэхн?цы, лясной гаспадарцы ? дрэваперапрацо?цы, пал?граф??. Агульная колькасць прадпрыемства? ? арган?зацый, з як?м? супрацо?н?чае БДТУ у рамках гаспадарчых дагавора?, складае больш за 300. Нашы партнёры - лесагаспадарчыя прадпрыемствы, лесапраектныя арган?зацы?, Нацыянальныя парк? ? запаведн?к?, лесапаля?н?чыя гаспадарк? Рэспубл?к? Беларусь, найбуйнейшыя прадпрыемствы Рэспубл?к? Беларусь: ЗП ?Прынткорп?, ААТ ?Барыса?ск? шпалапрап?тачны завод?, ААТ ?СветлагорскХ?мвалакно?, РУП ?Белдзяржлес?, РУП ??нстытут БелНД?Б?, ААТ ?Барыса?ск? завод пластмасавых выраба??, ААТ ?Гомельск? х?м?чны завод?, ТАА ?Фармтэхналог?я?, ААТ ?Гродзенск? шклозавод?, ААТ ?Полацк ?, ААТ ?Белшына?, ДНУ ??нстытут лесу НАН Беларус??, ЗАТ ?Атлант?, ААТ ?Светлагорск? ЦКК?, ААТ ?Завод Цеплас?ла?, ААТ ?Гродна Азот?, ААТ ?РЭЧЫЦАДРЭ??, ДНУ ?Цэнтральны батан?чны сад НАН Беларус? ?, ААТ ?Барыса?ск? ДАК?, ТАА ?НВП Рагнеда?, ААТ ?Маг?лё?Х?мвалакно?, ААТ ?Завод горнага воску?, ЗАТ ?Завод пал?мерных труб?, ТАА ?Буда?н?чая тэхн?ка ? матэрыялы?, ААТ ?Лесах?м?к?, ААТ ?Газпрамтрансгаз Беларусь?, ААТ ?Лакафарба?, ДНУ ?Аб'яднаны ?нстытут машынабудавання НАН Беларус??, ААТ ?Завод Оптык?, ЗАТ ?Парад?, ААТ ?Гомельшкло?, ААТ ?Крыён?, ДНУ ??ФОХ НАН Беларус??, ЗАТ ?Л?дск? керамз?тавы завод?, ААТ ?Беларуськал?й?, лесагаспадарчыя прадпрыемствы, лесапраектныя арган?зацы?, Нацыянальныя парк? ? запаведн?к?, лесапаля?н?чыя гаспадарк? Рэспубл?к? Беларусь.

2018 г. - пры падтрымцы ЗТАА ?Кронаспан? у БДТУ створана кс?латэка –ун?кальная калекцыя, якая складаецца з больш за 2 000 узора? дра?н?ны лясных в?да? Беларус? ? большасц? кра?н свету ? якая адначасова з’я?ляецца ?лабараторыяй для вывучэння ?ласц?васцей дра?нянага матэрыялу, у тым л?ку для выбару пад спецыф?чныя ?мовы яго эксплуатацы? ? прымянення.

2018 г. - на базе БДТУ створаны Рэспубл?канск? навукова-практычны цэнтр ?Нафтах?м?чных тэхналог?й ? вытворчасцей?.

Важным? падзеям? для ?н?верс?тэта ? 2019 годзе стал? адкрыццё ? ААТ ?Полацк-Шкловалакно? гал?новай лабараторы? шкла ? кудзел?стых матэрыяла? пры падтрымцы канцэрна ?Белнафтах?м? ? адкрыццё вучэбна-адукацыйнага ? навукова-практычнага цэнтра шкла ? керам?к?.

У 2019 годзе ?н?верс?тэтам падп?саны наступныя дагаворы:

дагаворы аб супрацо?н?цтве з ААТ ?Бел?нвестбанк? ? ААТ ?ААБ Беларусбанк?, у адпаведнасц? з як?м? Бак? будуць акты?на ?заемадзейн?чаць у гал?не правядзення навуковых даследавання?, прадаста?лення адукацыйных паслуг, разв?цця матывацы? ? падтрымк? таленав?тых студэнта?;

дагавор аб акрэдытацы? аператара цэнтра калекты?нага карыстання ? Тэхнапарку ?Сколкава?, у адпаведнасц? з як?м БДТУ першым сярод ун?верс?тэта? Рэспубл?к? Беларусь атрыма? магчымасць аказваць паслуг? рэз?дэнтам Тэхнапарка ? Фонду ?Сколкава? па эфекты?ным выкарыстанн? свайго ?н?кальнага абсталявання для правядзення навуковых даследавання?, устана?л?ваць новыя перспекты?ныя кантакты ? рэал?зо?ваць ?нвестыцыйныя праекты. Цяпер шэраг дагавора? паспяхова рэал?зуецца.

Ва ?н?верс?тэце ? 2019 годзе загадам рэктара БДТУ створаны Цэнтр ?Навукова-тэхналаг?чны парк БДТУ? для аказання с?стэматычнай падтрымк? прадпрыемствам у рэал?зацы? ?навацыйных праекта? шляхам прадаста?лення льгот ? прэферэнцый, прадугледжаных заканада?ствам, ? стварэння спрыяльных умо? для вядзення б?знесу ? высокатэхналаг?чнай сферы.

Па вын?ках 2019-2020 гг. у рамках рэал?зацы? паста?ленай К?ра?н?ком дзяржавы задачы ?н?верс?тэтам паспяхова вырашана задача па выпуску айчынных спарты?ных бегавых лыж, як?я адпавядаюць сучасным сусветным стандартам. Акрамя таго, па заказе Сусветнага банка ? Глабальнага экалаг?чнага фонду ?н?верс?тэтам рэал?заваны тры праекты па разв?цц? ляснога сектара Рэспубл?к? Беларусь.

2020 г. - падп?саны дагавор аб супрацо?н?цтве з ЗТАА ?Сла?кал?й?.

2020 г. - распрацаваны ?Стратэг?я разв?цця лесаперапрацо?чага комплексу? ? ?Стратэг?я разв?цця нафтах?м?чнага комплексу да 2030 года?.

У 2021–2025 гг. навуко?цы ?н?верс?тэта выконваюць заданн? дзяржа?ных праграм навуковых даследавання? ?Энергетычныя ? ядзерныя працэсы ? тэхналог???, ?Х?м?чныя працэсы, рэагенты ? тэхналог??, б?ярэгулятары ? б?яаргх?м?я?, ?Л?чбавыя ? касм?чныя тэхналог??, бяспека чалавека, грамадства ? дзяржавы?, ?Фатон?ка ? электрон?ка для ?навацый ?, ?Механ?ка, металург?я, дыягностыка ? машынабудаванн??, ?Матэрыялазна?ства, новыя матэрыялы ? тэхналог???, ?Сельскагаспадарчыя тэхналог?? ? харчовая бяспека?, ?Прыродныя рэсурсы ? навакольнае асяроддзе?, ?Канвергенцыя -2025?, ?Грамадства ? гуман?тарная бяспека беларускай дзяржавы?.

На перыяд 2021–2025 гг. ун?верс?тэт зацверджаны ? якасц? гала?ной арган?зацы?-выкана?цы:

па падпраграме ?Павышэнне прадукты?насц? ? экалаг?чнай устойл?васц? лясо? Беларус?? ДНТП ?Зялёныя тэхналог?? рэсурсакарыстання ? экабяспек??;

па падпраграме ?Стварэнне новых навукаём?стых айчынных матэрыяла? рознага функцыянальнага прызначэння на аснове лесах?м?чнай ? расл?ннай сырав?ны? (?Лесах?м?я-2?) ДПНД ?Х?м?чныя працэсы, рэагенты ? тэхналог??, б?ярэгулятары ? б?яаргх?м?я?;

па падпраграме ?Гальванатэхн?ка? ДПНД ?Механ?ка, металург?я, дыягностыка ? машынабудаванн??;

па падпраграме ?Шматфункцыянальныя ? кампаз?цыйныя матэрыялы? па стварэнн? прагрэс??ных тэхналог?й атрымання выраба? з тэрмапластычных ? тэрмаакты?ных пал?мерных матэрыяла? ДПНД ?Матэрыялазна?ства, новыя матэрыялы ? тэхналог???.

2021 г. - ун?верс?тэт уключаны ? склад Асацыяцы? тэхн?чных ун?верс?тэта? (Technical Universities Association).

2021 г. - ун?верс?тэт па?торна акрэдытаваны ? якасц? навуковай арган?зацы? Рэспубл?к? Беларусь.

2021 г. - атрыманы сертыф?кат адпаведнасц? патрабаванням Нацыянальнай с?стэмы пацвярджэння адпаведнасц? Рэспубл?к? Беларусь да 2024 года.

2021 г. - сумесна з ДУ ?НЦ?У? на базе ?н?верс?тэта адкрыты Цэнтр падтрымк? тэхналог?й ? ?навацый. БДТУ ста? трэц?м ун?верс?тэтам Беларус?, як? зацвердз?? Пал?тыку ? гал?не ?нтэлектуальнай уласнасц?. У ма? 2022 года Пал?тыка БДТУ уключана ? базу пал?тык Сусветнай арган?зацы? ?нтэлектуальнай уласнасц?.

2022 г. - створаны Савет маладых вучоных.

Цяпер ва ?н?верс?тэце дзейн?чаюць 5 л?цэнз?йных дагавора?, а таксама зарэг?стравана 4 новыя тэхн?чныя ?мовы на новы в?д прадукцы?.

У 2022 годзе ?н?верс?тэт прыступ?? да выканання шэрагу праекта? у гал?не стварэння новых ?мпартазамяшчальных тэхналог?й ? вытворчасцей.