图片
Беларуск? дзяржа?ны
тэхналаг?чны ?н?верс?тэт
Belarusian State Technological University
АВРМ
Навука
Г?сторыя

1 чэрвеня 1930 г. на аснове ляснога факультэта Беларускай дзяржа?най сельскагаспадарчай акадэм?? бы? створаны Лясны ?нстытут, урачыстае адкрыццё якога адбылося 1 кастрычн?ка ? Гомел?. Перад новай тэхн?чнай вышэйшай установай адукацы? рэспубл?к? была паста?лена задача па падрыхто?цы ?нжынерных кадра? для лясной гаспадарк?, лясной ? дрэваапрацо?чай прамысловасц?.

У 1934 г. Лясны ?нстытут перайменаваны ? Беларуск? лесатэхн?чны ?нстытут, ? ? 1935 годзе яму прысвоена ?мя С. М. К?рава.

У сувяз? з пачаткам Вял?кай Айчыннай вайны ? 1941 г. ?нстытут бы? эваку?раваны ? Свярдло?ск ? ?ключаны ? склад Уральскага лесатэхн?чнага ?нстытута. Пасля вызвалення Гомеля ? 1944 г. ад нямецка-фашысцк?х захопн?ка? ?нстытут вярну?ся ? Беларусь. У жн??н? 1946 г. пераеха? у М?нск.

У 1961 г. у сувяз? з хутк?м разв?ццём х?м?чнай прамысловасц? ?нстытуту была даручана падрыхто?ка спецыял?ста? з вышэйшай адукацыяй для х?м?чнага комплексу, ? ён бы? перайменаваны ? Беларуск? тэхналаг?чны ?нстытут ?мя С. М. К?рава.

У год свайго 50-годдзя за значныя дасягненн? ? падрыхто?цы ?нжынерных ? навуковых кадра?, а таксама за разв?ццё навуковых даследавання? БТ? ?мя С. М. К?рава Указам Прэз?дыума Вярхо?най Рады СССР ад 20 кастрычн?ка 1980 г. бы? узнагароджаны ордэнам Працо?нага Чырвонага Сцяга.

У 1988 г. за поспех? ? рабоце Савет М?н?стра? СССР уключы? ?нстытут у л?к вядучых ВНУ кра?ны.

Сапра?дны роскв?т тэхналаг?чнага ?нстытута пача?ся ? канцы 1980-х гг.: разв?валася навука, адкрывал?ся новыя спецыяльнасц?, паляпшалася матэрыяльная база, укамплекто?вал?ся ?н?кальным абсталяваннем лабараторы?. У 1993 г. Урад Беларус? прыня? рашэнне аб перайменаванн? ?нстытута ? Беларуск? дзяржа?ны тэхналаг?чны ?н?верс?тэт.

Пашырылася сфера тэхналаг?чных кампетэнцый: ун?верс?тэт пача? падрыхто?ку спецыял?ста? у гал?не пал?граф?чных вытворчасцей ? абсталявання, апрацо?к? ?нфармацы? ? выдавецкай справы, нафтах?м?чнага с?нтэзу, лака? ? фарба?, прамысловай экалог??, б?яэкалог??, сертыф?кацы?, а?таматызацы? тэхналаг?чных працэса?, б?ятэхналог??, лекавых прэпарата?, парфумерна-касметычных прадукта?, энергаэфекты?ных тэхналог?й, менеджменту, маркетынгу ? ?нш.

У 2005 г. М?н?стэрствам адукацы? Рэспубл?к? Беларусь ун?верс?тэту прысвоены статус вядучай вышэйшай навучальнай установы ? лясной, х?м?чнай ? пал?граф?чнай сферах.

У 2007 г. рашэннем Савета к?ра?н?ко? урада? Садружнасц? Незалежных Дзяржа? Беларускаму дзяржа?наму тэхналаг?чнаму ?н?верс?тэту прысвоены статус базавай ВНУ СНД па адукацы? ? гал?не лясной гаспадарк? ? лясной прамысловасц?.

У 2009 г. БДТУ першым сярод навучальных устано? кра?ны ?вё? с?стэму менеджменту якасц? адукацы?, якая адпавядае патрабаванням беларускай с?стэмы сертыф?кацы? СТБ ISO 9001-2009 ? нямецкай с?стэмы сертыф?кацы? DIN EN ISO 9001:2008.

У 2010 г. ун?верс?тэт адзначы? свой 80-гадовы юб?лей, ? за асабл?выя дасягненн? ? сацыяльна-культурным разв?цц?, шматгадовую плённую дзейнасць па падрыхто?цы высокаквал?ф?каваных кадра? узнагароджаны Ганаровым дзяржа?ным сцягам Рэспубл?к? Беларусь.

20 красав?ка 2011 г. Беларускаму дзяржа?наму тэхналаг?чнаму ?н?верс?тэту ?ручана Прэм?я Урада Рэспубл?к? Беларусь за дасягненн? ? гал?не якасц?.

У сакав?ку 2015 г. БДТУ выдадзена пасведчанне аб атэстацы? на 5 гадо? ? пацверджана яго дзяржа?ная акрэдытацыя на адпаведнасць тыпу ?н?верс?тэта.

11 красав?ка 2016 г. загадам № 112 рэктара БДТУ Войтава ?.В. факультэт выдавецкай справы ? пал?граф?? перайменаваны ? факультэт прынттэхналог?й ? медыякамун?кацый.

У мэтах аптым?зацы? к?равання адукацыйнай ? навуковай дзейнасцю, павышэння ?зро?ню падрыхто?к? спецыял?ста? па замежных мовах на базе кафедры замежных мо? створана кафедра м?жкультурных камун?кацый ? тэхн?чнага перакладу (загад рэктара БДТУ Войтава ?.В. ад 26 красав?ка 2016 г. № 136).

3 л?стапада 2016 г. падп?сана Пагадненне аб супрацо?н?цтве ? гал?не навукова-тэхн?чнай ? ?навацыйнай дзейнасц?, адукацы? ? падрыхто?к? кадра? пам?ж НАН Беларус? ? БДТУ.

22 л?стапада 2016 г. загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В №331 кафедра менеджменту ? эканом?к? прыродакарыстання пера?творана ? кафедру менеджменту, тэхналог?й б?знесу ? ?стойл?вага разв?цця.

У мэтах пашырэння адукацыйнага супрацо?н?цтва з замежным? кра?нам? 9 снежня 2016 г. з Таджыкск?м нацыянальным ун?верс?тэтам падп?саны Дагавор аб адкрыцц? факультэта х?м?чнай тэхналог?? ТНУ-БДТУ ? арган?зацы? навучання таджыкск?х грамадзян па спецыяльнасцях ?Х?м?чная тэхналог?я неарган?чных рэчыва?, матэрыяла? ? выраба??, ?Х?м?чная тэхналог?я арган?чных рэчыва?, матэрыяла? ? выраба??, ?Тэхналог?я электрах?м?чных вытворчасцей?, ?Ахова навакольнага асяроддзя ? рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурса??, ?Ф?з?ка-х?м?чныя метады ? прыборы кантролю якасц? прадукцы??.

У мэтах прывядзення выкладчыцкай ? навуковай дзейнасц? кафедра? у адпаведнасц? са структурай спецыяльнасцей ун?верс?тэта загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В. № 235 ад 15 чэрвеня 2017 г. кафедра ?нфармацыйных с?стэм ? тэхналог?й рэарган?завана са стварэннем дзвюх кафедр: кафедры ?нфармацыйных с?стэм ? тэхналог?й ? кафедры праграмнай ?нжынеры? з прысваеннем ?м статусу выпускаючых кафедр; кафедра тэхналог?? нафтахм?чнага с?нтэзу ? перапрацо?к? пал?мерных матэрыяла? рэарган?завана са стварэннем дзвюх кафедр: кафедры пал?мерных кампаз?цыйных матэрыяла? ? кафедры нафтагазаперапрацо?к? ? нафтах?м?? з прысваеннем ?м статусу выпускаючых кафедр.

У 2017 г. у межах работы, нак?раванай на ?дасканаленне структуры БДТУ ? аптым?зацы? кадравага складу ?н?верс?тэта был? створаны наступныя кафедры:

? кафедра турызму, прыродакарыстання ? паля?н?цтвазна?ства з прысваеннем ёй статусу выпускаючай кафедры (створана загадам рэктара БДТУ № 279 ад 4 верасня 2017 г. шляхам аб’яднання кафедры паля?н?цтвазна?ства ? кафедры турызму ? прыродакарыстання);

? кафедра лясных машын, дарог ? тэхналог?? лесапрамысловай вытворчасц? з прысваеннем ёй статусу выпускаючай кафедры (створана загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В. № 279 ад 4 верасня 2017 г. шляхам аб’яднання кафедры лясных дарог ? арган?зацы? вывазк? дра?н?ны ? кафедры лясных машын ? тэхналог?? лесанарыхтовак );

? кафедра матэрыялазна?ства ? праектавання тэхн?чных с?стэм з прысваеннем ёй статусу выпускаючай кафедры (створана загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В. № 279 ад 4 верасня 2017 г. шляхам аб’яднання кафедры матэрыялазна?ства ? тэхналог?? метала? ? кафедры дэталей машын ? пад’ёмна-транспартных прылад);

? кафедра механ?к? ? канструявання з прысваеннем ёй статусу выпускаючай кафедры (створана загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В. № 279 ад 4 верасня 2017 г. шляхам аб’яднання кафедры механ?к? матэрыяла? ? канструкцый ? кафедры тэарэтычнай механ?к?);

? кафедра эканом?к? ? к?равання на прадпрыемствах з прысваеннем ёй статусу выпускаючай кафедры (створана загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В. № 279 ад 4 верасня 2017 г. шляхам аб’яднання кафедры эканом?к? ? к?равання на прадпрыемствах ? кафедры статыстык?, бухгалтарскага ?л?ку, анал?зу ? а?дыту);

? кафедра х?м??, тэхналог?? электрах?м?чных вытворчасцей ? матэрыяла? электроннай тэхн?к? з прысваеннем ёй статусу выпускаючай кафедры (створана загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В. № 350 ад 27 кастрычн?ка 2017 г. шляхам аб’яднання кафедры х?м??, тэхналог?? электрах?м?чных вытворчасцей ? матэрыяла? электроннай тэхн?к? ? кафедры ? неарган?чнай х?м??);

? кафедра ф?з?чнай, кало?днай ? анал?тычнай х?м?? з прысваеннем ёй статусу агульнатэхн?чнай кафедры (створана загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В. № 350 ад 27 кастрычн?ка 2017 г. шляхам аб’яднання кафедры анал?тычнай х?м?? ? кафедры ф?з?чнай ? кало?днай х?м??).

У 2017 г. ун?верс?тэт пача? акты?ную работу па ?мацаванн? ? пашырэнн? навуковых ? дзелавых сувязей са сва?м? да?н?м? партнёрам?, а таксама па пошуку новых арган?зацый-партнёра?, сфер узаемадзеяння ? перспекты?ных праекта?. З гэтай мэтай у наступныя гады бы? праведзены шэраг маштабных форума?. Першым з ?х ста? V М?жнародны водны форум ?Водныя рэсурсы ? кл?мат?, як? прайшо? на базе БДТУ 5-6 кастрычн?ка 2017?г.

9 студзеня 2018 г. падп?саны Дагавор пам?ж БДТУ, В?цебск?м дзяржа?ным тэхналаг?чным ун?верс?тэтам ? Маг?лё?ск?м дзяржа?ным ун?верс?тэтам харчавання аб стварэнн? Адз?нага рэспубл?канскага навучальна-навукова-вытворчага тэхналаг?чнага кластара.

У мэтах павышэння эфекты?насц? дзейнасц? нафтах?м?чнага комплексу Рэспубл?к? Беларусь, забеспячэння навукова-тэхн?чнага суправаджэння стратэг?чнага разв?цця прадпрыемства?, як?я ?ваходзяць у склад канцэрна ?Белнафтах?м?, загадам рэктара БДТУ Войтава ?.В. № 174 ад 19 красав?ка 2018 г. на базе БДТУ створаны Рэспубл?канск? навукова-практычны цэнтр нафтах?м?чных тэхналог?й ? вытворчасцей.

19 красав?ка 2018 г. адбылося адкрыццё ? БДТУ ?Цэнтра к?тайскай мовы ? культуры?.

27-30 л?стапада 2018 г. на базе БДТУ праведзены I М?жнародны навукова-тэхн?чны форум па х?м?чных тэхналог?ях ? па нафтагазаперапрацо?цы (НАФТЭХ?М?Я – 2018).

5 чэрвеня 2019 г. ва ?н?верс?тэце адбылася м?жнародная Навукова-практычная канферэнцыя ?Прыродакарыстанне ? экалаг?чныя рызык??.

5-6 верасня 2019 г. у БДТУ праведзены сумеснае пасяджэнне Вышэйшага Акадэм?чнага Савета ? Прэз?дыума Е?раз?йскай Акадэм?? Горных Навук ? м?жнародная навукова-практычная канферэнцыя ?Сучасны стан ? напрамк? разв?цця тэхналог?й, машыннага ? апаратнага забеспячэння, эколага-бяспечнага прыродакарыстання ? перапрацо?к? прамысловых комплекса? на тэрыторы? Е?раз?йскай эканам?чнай прасторы?.

16-18 кастрычн?ка 2019 г. БДТУ ста? месцам правядзення II М?жнароднага навукова-тэхн?чнага форуму па х?м?чных тэхналог?ях ? нафтагазаперапрацо?цы ?НАФТЭХ?М?Я - 2019?.

У 2020 г. ун?верс?тэт пача? набор на дзве новыя спецыяльнасц? I ступен? вышэйшай адукацы? – 1-48 01 06 ?Прамысловая водападрыхто?ка ? водаачыстка? ? 1-46 01 01 ?Лясная ?нжынерыя ? лаг?стычная ?нфраструктура ляснога комплексу (па напрамках)?.

З 30 л?стапада па 4 снежня 2020 г. БДТУ урачыста адзначы? свой 90-гадовы юб?лей цыклам маштабных мерапрыемства?, як? атрыма? назву ??навацыйны тыдзень?. У межах ??навацыйнага тыдня? ва ?н?верс?тэце адбыл?ся II М?жнародная навукова-практычная канферэнцыя ?Сучасныя праблемы лесааховы ? шлях? ?х вырашэння? (30 л?стапада –1 снежня 2020 г.), ΙI студэнцкая ал?мп?яда ?К?раванне якасцю?, прымеркаваная да 25-годдзя ?тварэння кафедры ф?з?ка-х?м?чных метада? сертыф?кацы? прадукцы?? (30 л?стапада 2020 г.), Навукова-практычная канферэнцыя ?Разв?ццё ?навацыйнай адукацыйнай мадэл? ?Ун?верс?тэт 3.0? (1 снежня 2020 г.), III М?жнародны форум ?НАФТЭХ?М?Я–2020? (2-3 снежня 2 г.), а таксама М?жнародная канферэнцыя ??навацыйныя с?л?катныя ? тугапла?к?я неметал?чныя матэрыялы ? вырабы: уласц?васц?, будова, спосабы атрымання? да 85-годдзя арган?зацы? ?нжынернай адукацы? ? гал?не с?л?катных матэрыяла? Беларус? ? кафедры тэхналог?? шкла ? керам?к? БДТУ, круглы стол па разнапланавай тэматыцы (лясная гаспадарка, устойл?вае прыродакарыстанне; лясная ?нжынерыя; х?м?чныя тэхналог??, прамысловая экалог?я ? ахова навакольнага асяроддзя; IT-тэхналог?? ? а?таматызацыя, пал?граф?я ? медыякамун?кацы?; б?я- ? нанатэхналог??, новыя матэрыялы; эканом?ка ? маркетынг), серыя тэматычных выставак ? конкурса?.

Падчас правядзення ??навацыйнага тыдня? ва ?н?верс?тэце была урачыста адкрыта по?насцю абно?леная ?Зала г?сторы? ? стварэння БДТУ?, а ? Негарэльск?м навучальна-доследным лясгасе гасцям ? супрацо?н?кам ун?верс?тэта прадстав?л? абно?лены ?Дом прыроды?.

З 90-гадовым юб?леем БДТУ пав?ншавал? Прэз?дэнт Рэспубл?к? Беларусь Лукашэнка А.Г., Старшыня Савета Рэспубл?к? Нацыянальнага сходу Рэспубл?к? Беларусь Качанава Н.?., М?н?стр адукацы? Рэспубл?к? Беларусь Карпенка ?.В.

Свае в?ншаванн? БДТУ нак?равал? К?ра?н?цтва справам? Прэз?дэнта Рэспубл?к? Беларусь, М?н?стэрства лясной гаспадарк? Рэспубл?к? Беларусь, М?н?стэрства прыродных рэсурса? ? аховы навакольнага асяроддзя Рэспубл?к? Беларусь, М?н?стэрства жыллёва-камунальнай гаспадарк? Рэспубл?к? Беларусь, Дзяржа?ны кам?тэт па навуцы ? тэхналог?ях Рэспубл?к? Беларусь, канцэрн ?Беллеспаперапрам?, Нацыянальны запаведн?к ?Белавежская пушча?, ААТ ?Нафтан?, РУП ?Выдавецтва "Беларуск? дом друку"?, Ун?верс?тэт грамадзянскай абароны МНС Беларус?, ААТ ?Светлагорск? ЦКК?, ААТ ?Беларуськал?й?, ААТ ?Беларуск? цэментны завод?, ААТ ?БЕЛАЗ? – к?руючая кампан?я холдынгу ?БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ?, ААТ ?Маг?лё?дрэ??, ААТ ?БМЗ – к?руючая кампан?я холдынгу ?БМК?, Беларуск? дзяржа?ны ?н?верс?тэт, Беларуск? нацыянальны тэхн?чны ?н?верс?тэт, В?цебск? дзяржа?ны тэхналаг?чны ?н?верс?тэт, Беларуск? дзяржа?ны ?н?верс?тэт харчовых ? х?м?чных тэхналог?й.

Даслал? свае цёплыя в?ншаванн? ? нашы шматл?к?я замежныя арган?зацы?-партнёры, уключаючы Рас?йск? х?м?ка-тэхналаг?чны ?н?верс?тэт ?м. Д.?.Мендзялеева, Санкт-Пецярбургск? дзяржа?ны тэхналаг?чны ?нстытут, Маско?ск? дзяржа?ны тэхн?чны ?н?верс?тэт ?м. Н.Э.Баумана, Уральск? дзяржа?ны лесатэхн?чны ?н?верс?тэт, Уральск? федэральны ?н?верс?тэт ?мя першага Прэз?дэнта Рас?? Б.М.Ельцына, Рас?йск? эканам?чны ?н?верс?тэт ?м. Г.В.Пляханава, Па?ночны (Арктычны) федэральны ?н?верс?тэт ?м. М.В.Ламаносава, Па?днёва-Уральск? дзяржа?ны ?н?верс?тэт, Па?днёва-Казахстанск? ?н?верс?тэт ?м. М.А?эзава, К?е?ск? нацыянальны ?н?верс?тэт ?мя Тараса Ша?чэнк?, В?ленск? тэхн?чны ?н?верс?тэт ?м. Гедым?на, Гданьск? тэхн?чны ?н?верс?тэт, Бялградск? ?н?верс?тэт, Ташкенцк? х?м?ка-тэхналаг?чны ?нстытут, Каршынск? ?нжынерна-эканам?чны ?нстытут, Аб’яднаны ?нстытут ядзерных даследавання?, Лаянск? прафес?йна-тэхн?чны ?нстытут (КНР), Цял?нск? педагаг?чны каледж (КНР).

М?н?стэрства арх?тэктуры ? буда?н?цтва Рэспубл?к? Беларусь узнагародз?ла працо?ны калекты? БДТУ з нагоды яго 90-гадовага юб?лею сваёй Ганаровай граматай.

У 2021 г. у БДТУ бы? ажыццё?лены першы набор аб?турыента? на адукацыйныя праграмы па новых спецыяльнасцях I ступен? вышэйшай адукацы? 1-47 02 01 ?Прынттэхналог???, 1-36 05 02 ?Мехатронныя с?стэмы ? абсталяванне дрэваперапрацо?чых вытворчасцей?.

1 сакав?ка 2021 г. ва ?н?верс?тэце адкрылася ваенная кафедра, ? з 1 верасня 2021 г. пачалося навучанне па 2 ваенна-?л?ковых спецыяльнасцях: ?Баявое прымяненне мотастралковых падраздзялення?, часцей ? злучэння? на баявых машынах пяхоты? ? ?Арган?зацыя агульнавайсковага тылавога забеспячэння?. Пасля заканчэння ?н?верс?тэта ? атрымання дыплома аб вышэйшай адукацы? студэнтам будзе прысвойвацца першае во?нскае званне ?лейтэнант запасу?.

4 л?стапада 2021 г. у мэтах актыв?зацы? дзейнасц? ? павышэння якасц? работы ? гал?не прававой аховы, ?нфармацыйнага забеспячэння ? выкарыстання ?нтэлектуальнай уласнасц?, аказання паслуг у сферы навуковай, навукова-тэхн?чнай ? ?навацыйнай дзейнасц?, пашырэння м?жнароднага супрацо?н?цтва ? рамках Сусветнай арган?зацы? ?нтэлектуальнай уласнасц? ? на аснове пагаднення, падп?санага з ДУ ?Нацыянальны цэнтр ?нтэлектуальнай уласнасц??, на базе ?н?верс?тэта створаны Цэнтр падтрымк? тэхналог?й ? ?навацый БДТУ.